Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

Vô đề

Này thì lúc xuống lúc lên,
Này thì hi vọng sẽ lên ầm ầm,
Này thì lúc nhớ lúc mong,
Này thì hứa hẹn sẽ không làm càn.
Chưa "yêu" anh hứa cưới nàng,
Được rồi hoa rữa, hoa tàn quẳng đi.


(Giữ mọi bản quyền của bài thơ.
Nghiêm cấm tơ tưởng trong lúc mơ.
Đừng có quơ tay lùa bên cạnh,
Kẻo rồi ướt cả cái mặt dơ.

NNH-24/01/2010)