Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010

Vô đề

Nhớ thương đong mấy cho vừa,
Xin đừng đong hết hãy chừa lại tôi.
Trách Trời xin trách vừa thôi,
Kẻo mai nắng ráo lại ngồi mà hong.

..........
Để rồi lòng lại hỏi lòng,
Ngày mưa hôm ấy mình mong ước gì?...

NNH, 12/11/2009